صفحه اصلی بایگانی برای دسته: "خرماجات"

رطب

رطب : رطب به خرمای تازه و نورس که رنگ آن تیره نشده است، اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر اولین رسیدگی بار نخل را رطب گویند. خرما خود گیاهی استتک‌لپه‌ای و گرمسیری جزو تیره نخل‌ها که میوه‌اش خوراکی و دارای هسته‌ای سخت و پوست نازک و طعم شیرین که به شکل خوشه‌ای بزرگ از شاخه آویزان می‌گردد و..